SIMP SIMP SIMP
SIMP SIMP SIMP
 
STATUT
STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW MECHANIKÓW POLSKICH

Tekst I-go statutu SIMP z 1926 r.

STATUT
A. Nazwa i cel.

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę ,,Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich". Prawnie zastrzeżonym skrótem nazwy Stowarzyszenia jest S.I.M.P.

§ 2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, siedzibą - m. Warszawa.

§ 3. Stowarzyszenie stanowi osobę prawną, może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy, a tem samem może nabywać i sprzedawać nieruchomości oraz występować w sądach i w charakterze powoda i pozwanego. Posiada własną pieczęć z napisem i godłem.

§ 4. Dewizą Stowarzyszenia jest wytężona praca na polu techniki i wytwórczości, mająca na celu wyzyskanie bogactw przyrody ku zapewnieniu największego rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej.
W społecznych warunkach swej działalności, S.I.M.P. rządzić się będzie zasadą równorzędnego traktowania i rozwiązywania zagadnień technicznych, leżących w interesie poszczególnych klas lub grup społecznych, stawiając na pierwszym planie potrzeby Narodu i Państwa, jako całości.

§ 5. Stowarzyszenie ma na celu:
a) współpracę inżynierów mechaników w dziedzinie naukowej i zawodowej, jak również społeczno-gospodarczej,
b) współpracę z instytucjami rządowemi i samorządowemi,
c) współpracę ze stowarzyszeniami pokrewnemi z S.I.M.P., krajowemi i zagranicznemi,
d) podniesienie wydajności pracy i wytwórczości, a przez to potanienie i udostępnienie wyrobów przemysłowych najszerszym warstwom społecznym,
e) krzewienie wiedzy zawodowej,
f) dbałość o czystość moralną w wykonywaniu zawodu inżyniera-mechanika,
g) obronę interesów zawodowych swych członków.

§ 6. Dla osiągnięcia swych celów, Stowarzyszenie będzie, z zachowaniem obowiązujących praw i przepisów:
a) organizować zjazdy ogólne i specjalne,
b) organizować zebrania zawodowe i towarzyskie,
c) tworzyć sekcje i komisje poświęcone zagadnieniom specjalnym,
d) organizować koła i oddziały prowincjonalne,
e) podejmować i popierać wydawnictwa,
f) tworzyć laboratorja, zbiory, bibljoteki,
g) organizować odczyty i wystawy,
h) występować w myśl § 5 p. ,,g",
i) wydawać orzeczenia w sprawach przemysłowo-technicznych.

§ 7. Stowarzyszenie ma prawo tworzyć sądy honorowe i rozjemcze między członkami i między członkami a osobami z poza Stowarzyszenia, za zgodą tych ostatnich.

B. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 8. Stowarzyszenie składa się z członków czynnych, zwyczajnych, honorowych i członków korespondentów.

§ 9. Członkiem zwyczajnym S.I.M.P. może być:
a) inżynier pracujący na polu nauki lub techniki, w zakresie wytwórczości mechanicznej, posiadający dyplom szkoły akademickiej,
b) do Stowarzyszenia może być przyjęty, na podstawie odpowiednich kwalifikacyj i prac technicznych - technik, posiadający średnie wykształcenie.

§ 10. Członkiem czynnym jest taki członek zwyczajny, który wykaże się znaczniejszą, samodzielną działalnością zawodową. Przyznawanie tytułu członka czynnego należy do Zarządu.

§ 11. Godność członka honorowego może być na wniosek Zarządu Stowarzyszenia przyznana przez Walne zebranie większością 2/3 głosów obecnych.

§ 12. Członkiem korespondentem może być cudzoziemiec, którego kwalifikacje odpowiadają § 9 Statutu.

§ 13. Członkowie czynni, zwyczajni i honorowi maja prawo:
a) korzystania z instytucyj, urządzeń i agend Stowarzyszenia,
b) bywania i zabierania głosu na zebraniach Stowarzyszenia,
c) udziału czynnego i biernego w wyborach na urzędy Stowarzyszenia i głosowania,
d) zaznaczania swej przynależności do Stowarzyszenia przez używanie przy podpisie skrótu S.I.M.P.

§ 14. Członkowie korespondenci posiadają wszystkie prawa wyłuszczone w § 13 z wyjątkiem ptu "c".

§ 15. Członkowie Stowarzyszenia opłacają wpisowe 10 zł. oraz składkę miesięczną w wysokości 24 zł. rocznie, wzgl. 2 zł. miesięcznie.
Uwaga: członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia wpisowego i składki.

§ 16. Członkowie obowiązani są do brania udziału w pracach Stowarzyszenia i stosowania się do regulaminów, obowiązujących stowarzyszonych.

§ 17. Utrata praw członkowskich następuje:
a) na osobiste życzenie, zgłoszone na piśmie,
b) na skutek postanowienia Zarządu, przyczem członkowi przysługuje prawo odwołania się do Zebrania walnego.
Uwaga I: w obu wypadkach obowiązuje uregulowanie zaległych składek.
Uwaga II: zawieszenie w prawach członka następuje w razie zalegania w opłacie składki ponad 1/2 roku, do czasu uregulowania należności.

C. Fundusze Stowarzyszenia.

§ 18. Fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) ze składek i wpisowych członków,
b) z darowizn i zapomóg,
c) z dochodu z agend i imprez,
d) z dochodu z majątku Stowarzyszenia.

D. Władze Stowarzyszenia.

§ 19. Władzami Stowarzyszenia są:
3. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

Walne Zebranie

§ 20. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 21. Walne Zebrania bywają zwyczajne i nadzwyczajne. Walne zebranie zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz do roku, w możliwie bliskim czasie po zamknięciu roku sprawozdawczego. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w miarą potrzeby, lub też na skutek pisemnego życzenia 1/4 członków, lub też Komisji Rewizyjnej, w ciągu 14 dni od zażądania.

§ 22. Walne Zebrania mogą siej odbywać w różnych miastach polskich, według wyboru Zarządu Stowarzyszenia.

§ 23. Do zakresu działalności Walnego Zebrania należy:
1. Wybór Prezesa, Zastępcy Prezesa, 10 członków Zarządu, 3 członków Komisji Rewizyjnej i 5 członków Sądu oraz 4 zastępców członków Zarządu, posiadających kolejno największą ilość głosów z wyboru.
Uwaga. Prezesem oraz zastępcą prezesa może być tylko członek czynny S.I.M.P.
2. Zatwierdzenie sprawozdania rocznego oraz preliminarza budżetowego, przedstawionego przez Zarząd.
3. Uchwalanie zmian Statutu, po rozpatrzeniu na jednem z poprzedzających zebrań Zarządu.
4. Rozpatrywanie wszelkich spraw, wniesionych przez Zarząd lub członków.
Uwaga: Członkowie mogą zgłaszać wnioski na Walne Zebranie na ręce Zarządu najpóźniej na 5 dni przed terminem zebrania.
5. Nadawanie godności członka honorowego.
6. Uchwalenie rozwiązania Stowarzyszenia, po rozpatrzeniu sprawy na jednem z poprzedzających Zebrań Walnych.

§ 24. Walne Zebranie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków. Uchwały zapadają prostą większością głosów. Uchwały dotyczące zmian Statutu, nadawania godności członka honorowego oraz likwidacji Stowarzyszenia zapadają większością - głosów obecnych.
Zawiadomienia o terminie zebrań, wraz z porządkiem obrad, winny być rozsyłane pocztą, na 10 dni przed terminem, oraz ogłaszane w pismach.

Zarząd

§ 25. Do działania w myśl uchwał zebrań i załatwiania spraw bieżących, powołany jest Zarząd.

§ 26. Zarząd składa się z Prezesa, Zastępcy Prezesa i 10 członków, wybieranych corocznie z pośród członków Stowarzyszenia przez Walne Zebranie drogą głosowania.
Uwaga: Na wypadek ustąpienia członka Zarządu przed upływem kadencji, na jego miejsce wstępuje jeden z 4 zastępców wybieranych jednocześnie z Zarządem, posiadający kolejno największą ilość głosów z wyboru.

§ 27. Zarząd przeprowadza, w niyśl swego regulaminu, podział funkcyj wykonawczych i wybiera jeneralnego sekretarza i skarbnika.

§ 28. Prezes Stowarzyszenia lub jego zastępca zagaja zebrania walne i przewodniczy na posiedzeniach Zarządu. Obowiązkiem Prezesa jest piecza nad ożywianiem i rozwojem działalności Stowarzyszenia.

§ 29. Do praw i obowiązków Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Wykonywanie uchwał zebrań.
3. Zwoływanie zjazdów, zebrań, organizowanie wogóle działalności Stowarzyszenia i kiorowania nią.
4. Zarządzanie agendami Stowarzyszenia i dokonywanie wydatków w granicach budżetu,
5. Przyjmowanie członków i nadawanie tytułu członka czynnego.
6. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z prawem i przyjętemi zwyczajami, układanie sprawozdań rocznych z działalności Stowarzyszenia i układanie preliminarzy rocznych.
7. Załatwiaanie korespondencji, odbieranie wszelkich należności z urzędów, banków, poczty i od osób prywatnych.
8. Otwieranie i zamykanie oddziałów, kół i zatwierdzanie regulaminów.

§ 30. Wszelkie akty, umowy, czeki i korespondencję podpisują imieniem Stowarzyszenia prezes lub zastępca prezesa oraz sekretarz lub inny z członków Zarządu.

§ 31. Do prawomocności posiedzeń Zarządu, wymagana jest obecność Prezesa lub jego zastępcy oraz 5 członków.

Komisja Rewizyjna

§ 32. Dla kontroli funduszów i rachunkowości, Walne Zebranie wybiera co roku Komisję Rewizyjną, złożoną z 3 członków. Komisja Rewizyjna obowiązana jest przynajmniej raz na rok przeprowadzić szczegółową rewizję i zdać sprawę ze swej działalności Walnemu Zebraniu.

E. Oddziały (Koła).

§ 33. Oddziały Stowarzyszenia można otwierać na żądanie conajmniej 20 członków, zaś Koła - conajmniej 5 członków, znajdujących się w jednej miejscowości i za zgodą Zarządu Stowarzyszenia.
Odział (Koło) rządzi się niniejszym Statutem i własnym regulaminem, zatwierdzonym przez Zarząd Stowarzyszenia.
W sprawach ogólnego znaczenia, Oddziały (Koła) samodzielnie nie występują, lecz stosują się do orzeczenia władz Stowarzyszenia. Oddziały (Koła) przedstawiają Zarządowi Stowarzyszenia swe roczne sprawozdania w terminach przewidzianych regulaminem.

F. Likwidacja Stowarzyszenia.

§ 34. O rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku decyduje Walne Zebranie, stosownie do § 23, p. 6 i § 24.

Na zasadzie postanowienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 13 sierpnia 1926 r. Nr. IV A.A. 452/26, wpisano do rejestru Stowarzyszeń i związków, Nr. 1617 stowarzyszenie pod nazwą "Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich".
Warszawa, dnia 20 sierpnia 1926 r.
Za Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
(-) B. Kozłowski
Dyrektor Departamentu

SIMP

Aktualizacja: 06.04.2018
 

Copyright© 2007-2018 by SIMP Chojnów